Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Marketing4you Agnieszka Klimas, NIP: 945-188-72-11, REGON 366880753 przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Marketing4you Agnieszka Klimas, NIP: 945-188-72-11, REGON 366880753 (dalej: „Administrator”).
  • Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Samuela B. Lindego 1C, 30-148 Kraków lub drogą e-mailową biuro@m4you.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 502 893 049.
 • Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
  • Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
   • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu usług – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
   • dane osobowe przekazywane mailowo, czy też telefonicznie, czy tez przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.m4you.pl – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, przesłania bezpłatnej wyceny usługi, oferty – przez okres kontaktowania się z klientem,
  • Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:
   – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
   – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,
   – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   – przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
  • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana.
 • Komu są udostępnianie dane osobowe
  • Państwa dane udostępniamy jedynie w związku z realizacją obowiązków umownych, tj. współpracownikom, pracownikom, firmie od której kupujemy przestrzeń dyskową na sewerze, podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.
  • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Państwa uprawnienia
  • W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
  • Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: ul. Samuela B. Lindego 1C, 30-148 Kraków,
  • kontakt e-mailowy: biuro@m4you.pl
  • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 502 893 049.
 • Prawo sprzeciwu
  • Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Skarga
  • Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.
 • Ochrona danych osobowych
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
  • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.